ขอความกรุณาสถานศึกษาที่สมัคร ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ถ้าพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ E-Mail : soconnet@gmail.com ภายในวันที่ 14 ส.ค. 2563
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ส.ค. 2563 เวลา 18.52 น.(ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 วัน)


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบและสร้างเว็บไซต์

ลำดับ ระดับชั้น รายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วม
1 มัธยมต้น  

2

มัธยมปลาย
 

3

อุดมศึกษา

ทีม 1 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนาธิป วรรณา, น.ส. ศศิกานต์ วิมลรัตน์, นาย จิรพนธ์ จิตอารี
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 2 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ศราวุธ นาระต๊ะ, นาย รฐนนท พิธรัตน์, น.ส. รวิวรรณ ศรีชะอุ่ม
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 3 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนวัฒน์ คุ้มล้อม, นาย ณัชรพงศ์ ใบตานี, นาย ธีรัตน์ ประสารพันธุ์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 4 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย พุทธรักษ์ พุทธจันทร์, นาย นภัส​ ทองใบ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 5 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ภูริน แก้วกำพล
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 6 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ชาญชัย จันนาเวช
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 7 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ณัฐนันท์ ชื่นสกุล
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 8 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนพล สุระพิณชัย, นาย ไพศาล ชาญณรงค์ฤทธิ์, นาย เอกมงคล พุทธชัย
สถานศึกษา : มรภ. พระนครรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

ลำดับ ระดับชั้น รายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วม
1 มัธยมต้น  

2

มัธยมปลาย

ทีม 1 :
รายชื่อ : น.ส. ชนัญชิดา จันทร์แสงศรี
สถานศึกษา : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ทีม 2 :
รายชื่อผู้สมัคร : นายสุกิจ พระเดชะ
สถานศึกษา : โรงเรียนปัญญาวรคุณ

ทีม 3 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส.สุภารัตน์ กาฬภักดี์
สถานศึกษา : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

ทีม 4 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส.สุรีรัตน์ เสือน้อย
สถานศึกษา : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

ทีม 5 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส.ศุภิสรา ช้างวงษ์
สถานศึกษา : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

ทีม 6 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนากร เข็มศรี
สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ทีม 7 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ชัญญานุช นุชนาง
สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ทีม 8 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ณัฐริกา สุดสาร
สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก


3

อุดมศึกษา

ทีม 1 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ปภาวิน นินทการ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 2 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย สัญชัย ชะวาฤทธิ์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 3 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย มนต์เทพ ศากยะโศศ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 4 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย รัฐกร อธิวาสน์พงศ์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 5 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ณัฏฐกิต อบอุ่น
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 6 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย วีรพงษ์ สุขเสนา
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 7 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ทัตดนัย วงค์ถนอม
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 8 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ภัทรพร จีรจิตต์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 9 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. อรุณรัตน์ พานทอง
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 10 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ชุติมา สร้อยโชติ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 11 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนาธิป วรรณา
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 12 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ศศิกานต์ วิมลรัตน์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 13 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย จิรพนธ์ จิตอารี
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 14 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. จุฑามาศ แบรอฮิม
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 15 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. อุไรวรรณ ศรวงษ์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 16 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย นพรัตน์ อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 17 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ชลธิชา แซมทอง
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 18 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. มุขรินทร์ นิ่มหัตถา
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 19 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ศศิกานต์ เพ็ชร์กระ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 20 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. พศิกา มณีโรจน์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 21 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. พจนีย์ ชาญกัน
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 22 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. จุฑามาศ ภูดวงจิตร
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 23 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. กนก​วรรณ​ พล​เยี่ยม​
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 24 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. รุ่งอรุณ มดจัตุรัส
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 25 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. พิมพ์ชนก ผาสุข
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 26 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. เกศกนก ถึงพุ่ม
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 27 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ประพันธ์ เกตุกัณ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 28 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนาพล สหวรธรรม
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 29 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ยุทธการ ชื่นกลิ่น
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 30 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย อนันต์ น่วมโต
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 31 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย พฤเดช มีศิริ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 32 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. จุฬารักษ์ รัตนเสนศรี
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 33 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. สุภดา วรรณแสง
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 34 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย วิศรุต ภักดี
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 35 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ณัฐชนน อินทรประเสริฐ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 36 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย วงศธร วงษ์สุเทพ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 37 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย จตุรงค์ ยุวดำรงชัย
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 38 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย อติกานต์ วิเชียรสมุทร
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 39 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย เนวิน หงษ์ชัยภูมิ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 40 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย พันธกานต์ โตเขียว
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 41 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ภูวรินทร์ เนตรไธสง
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 42 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ปฏิกรณ์ เจริญศรี
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 43 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ศิวกร สานนท์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 44 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ธนพร สมบัติเจริญสุข
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 45 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. ชลิดา เฉลิมพันธ์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 46 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ชาญชัย จันนาเวช
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 47 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. อัจฉราภรณ์ ยองใย
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 48 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ณัฐวิชช์ เพิ่มทรัพย์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 49 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ไตรภพ ศรีอ่องซอ
สถานศึกษา : มรภ. พระนครรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่อวิดีโอ

ลำดับ ระดับชั้น รายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วม
1 มัธยมต้น  

2

มัธยมปลาย

ทีม 1
รายชื่อผู้สมัคร :: น.ส. นวลัลน์ คลังเพ็ชร์, น.ส. สรณ์ชนก ชำนาญจักร, น.ส. ภูปลดา การถนัด
สถานศึกษา : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ทีม 2
รายชื่อผู้สมัคร :: นาย สรธัญ อารีสินพิทักษ์, นาย ธนากร เข็มศรี, นาย ดุลยวัต เสามั่น
สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ทีม 3
รายชื่อผู้สมัคร :: นายเกษมพล เปี่ยมเบี้ย, นายธนภัทร พันทะลี, นางสาวพีรดา จุลวรรณโณ
สถานศึกษา : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา3

อุดมศึกษา

ทีม 1 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. กุลจิรา คิดตะโพธิ์, นาย ธนภัทร เอี่ยมประชา, น.ส. พัชริดา รอดโรคะ
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 2 :
รายชื่อผู้สมัคร : น.ส. สิริวิภา ชนไพโรจน์, น.ส. ธัญจิรา ผดุงศักดิ์เมธา, นาย ณัฐวุฒิ บุญพันธ์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 3 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ธนาธิป วรรณา, น.ส. ศศิกานต์ วิมลรัตน์, นาย จิรพนธ์ จิตอารี
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ทีม 4 :
รายชื่อผู้สมัคร : นาย ศราวุฒิ พลายละมูล, นาย ณัฐพล ทุมมาลา, นาย ธีรเวชน์ อินทร์จันทร์
สถานศึกษา : มรภ. พระนคร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ส.ค. 2563 เวลา 18.52